Om Ung Konst Öst

Ung Konst Öst synliggör unga kreativa personer och är en plats för att mötas, synas, samverka och utvecklas. Ungdomar i Östergötland mellan 13 och 25 år ska oavsett bakgrund och omkringgivande möjligheter kunna delta själva i utvecklingen av verksamheten och erbjudas möjligheter att utveckla sina kreativa konstnärskap. Med utgångspunkt i föreslagna aktiviteter rekryteras föreläsare eller professionella konstnärer som handledare, utifrån teknik och åldersgrupp. Kostnadsfritt, av, med och för unga.

AKTIVITETER SOM UTVECKLAR

Alla konstnärliga uttryckssätt är välkomna. Fokus ligger på att unga kreatörer erbjuds ett sammanhang att pröva metoder, tekniker och sätt som känns spännande och utvecklande. En bred initiativorganisation formulerar och genomför aktiviteter som workshops, föreläsningar, studiebesök och utställningar, som ska stötta denna utforskande utveckling. Genom digitala kanaler kommunicerar gruppen inbördes, når nya medverkande och synliggörs verksamheten för allmänheten. Tillsammans med de medverkande utvecklas initiativets arbete kontinuerligt, för att kunna vara attraktivt och relevant för dem som verksamheten vill nå och aktivera.

UTGÅNGSPUNKT I BARNKONVENTIONEN

Initiativet utgår i grunden från FN:s barnkonvention som från första januari 2020 är lag, vilken bland annat beskriver att ”konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt till att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet”. Förpliktigandet omsätts bland annat i detta initiativ, Ung Konst Öst startades som ett nav av en bred grupp av organisationer och föreningar, just för att utveckla möjligheterna för unga att skapa att utvecklas inom bild- och formkonstområdet.

ETT EFTERSATT BEHOV
Initiativorganisationerna såg en stor brist på möjligheter för unga att utveckla sina intressen och talanger inom form- och bildkonstområdet; estetiska linjer på gymnasienivå är få, estetiska ämnen i vanliga gymnasielinjer är borttagna, kulturskolor med bildkonst är få i länets kommuner och de som finns är oftast för barn på låg mellanstadiet. Dessutom är kulturskolan oftast avgiftsbelagd och därigenom exkluderas vissa grupper. Många som har konst och skapande som intresse, sysslar med det i enskildhet hemma och möter sällan eller aldrig andra med samma intresse. Samtidigt ställer ny teknik och sociala plattformar ökade krav på att avkoda och relatera källkritiskt också till bilder och rörliga medier. De kreativa sammanhangen har en viktig roll att spela.

MÅNGA SKAPAR MÖJLIGHETER

Att bilda nya sammanhang för kreativitet och bejaka ungas skapande är en rättighet och en möjlighet att fortsätta uttrycka kreativitet genom hela livet, vilket har stor på verkan i många perspektiv. Det är också en investering i de offensiva verksamheter som drar så stor nytta av individens kreativa förmåga, inte minst i de nya modeller för arbetssätt och hela industrier vi ser växa fram, och där Sverige ofta har en framskjuten plats.

Ung Konst Öst söker breda samarbeten i länet för att ge unga de möjligheter som de i dagsläget inte har. Målet är en bred och aktiv plattform som når unga skapande över hela länet och genomför aktiviteter av vitt skilda slag.

Sedan 2020 har Ung Konst Öst stöd av Kulturrådet och Region Östergötland och en bas på Östergötlands museum. Den löpande verksamheten koordineras av Ung Konst Östs egen koordinator och övergripande ansvarig är Östergötlands länskonstkonsulent. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! mail

KOMMUN, SKOLA, FRITIDSVERKSAMHET, FÖRENING, KULTURINSTITUTION

Ung Konst Öst söker ett brett samarbete i hela länet för att stötta och utveckla ungas konstnärliga och estetiska möjligheter i Östergötland. Samverkan efterstävas med alla organisationer för att förenkla och attraktivisera aktiviteter som ligger i linje med Ung Konst Östs verksamhetsidé, en bred tolkning av bild-och formkonstområdet. Grundkraven är att satsningen är för unga, i åldersspannet runt 13 – 25 år och att verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagande ungdomar och deras familjer.

Samarbeten kan handla om allt från att tillhandahålla lokaler, personal och utveckla eller anlägga till verksamheter, till att anlita regionala konstnärer, samverka i offentlig miljö, genomföra workshops, etc.

Ung konst Öst har sedan 2020 stöd av Kulturrådet och Region Östergötland och drivs genom länskonstkonsulenten på Östergötlands museum.

FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGA
Ung Konst Öst är möjligheten för din ungdom att få utveckla sitt skapande, vad det än består i och var ni än bor i länet. Vi arrangerar aktiviteter som är kostnadsfria. Vissa arrangemang är på specifika platser, andra aktiviteter skapas på digitala plattformar för ökad möjlighet till deltagande.

En grundläggande tanke är att utveckla Ung Konst Öst med de deltagande ungdomarna och på deras villkor. Inom Ung Konst Öst finns en grupp på ca 10 ungdomar som bildat ett ungdomsråd, som vill utveckla Ung Konst Öst och kommer att få ett garanterat inflytande på verksamheten. Gruppen med unga kommer utökas i länet allteftersom verksamheten växer. Även lokala grupper och nätverk bland unga skapas när verksamheten expanderar.

Verkar det intressant? Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller vill veta mera!