Workshop: Ideas on wheels

Publicerad 2019-11-7 Konstnär Mattias Hofvendahl fick möjligheten att prova att arbeta enligt utvecklingsmodellen Ideas on wheels, på konferensen Folk och Kultur (2018) . Ideas on weels är en metod för att utveckla konstprojekt och sociala projekt. Metoden är framtagen av Subtopia (Botkyrka, SE), Platoniq (ES) med finansiering från European Cultural Foundation (NL) och licenserad under cc-by-sa 2.0.

Beskrivning av metoden:

Ideas on Wheels är en workshopmetod för att utveckla en vag idé till ett färdigformulerat projekt. Under prick två timmar utvecklar alla deltagare varsin idé, inom kultur, konst och social innovation, och går därifrån med ett färdigformulerat projekt. Metoden är utvecklad av Subtopia (SE), Platoniq (ES) och European Cultural Foundation (NL), och bygger på ett växelspel mellan helhet och detaljer, användande av andra uttrycksmedel än skriven text, samt framför allt feedback från de andra deltagarna.

Jag upplevde den inledande delen av formuläret där frågorna; tänk om jag som / skulle / med/för / så att, snabbt gjorde så att det blev lätt att förklara vad det är som en vill genomföra genom sitt projekt, vilka som inkluderas i det och vad det eventuellt skulle kunna leda fram till.

Den andra delen är till för att identifiera användaren av de tilltänkta projektet. Den biten är något svårare men även där blir samtalet mellan de som deltar i workshopen till stor hjälp. Det går att identifiera användare från flera perspektiv än sitt eget. Genom att lyssna till andras tankar och erfarenheter var det möjlighet att få en bredare bild av vilka som skulle kunna vara intresserade av ett projekt. Ur mitt perspektiv som konstnär var det en intressant sätt att arbeta. ”Använder perspektivet” är ett synsätt som jag ofta bortser från när jag planerar eller uppför olika typer av verk. Självklar bör en alltid vara noggrann med att bibehålla den konstnärliga integriteten men Idag när många konstnärer får en del av vår inkomst genom offentliga gestaltningsprojekt, enligt 1% regeln, så kan möjligheten att identifiera dessa faktorer redan på skisstadiet bidra till att projektet blir genomförbara och inkluderande.

i den tredje delen fick vi diskutera de olika sociala och kulturella effekter våra projekt kunde skapa. Vad är målet med den sociala verksamheten och vad behövs för att nå dessa ”mål”? Även har blir samtalet det som leder projektet framåt. Vi arbetar med att identifierar problem och hitta lösningar på problem som kan uppkomma i ett socialt projekt.

I den fjärde och sista delen får vi göra en flowchart över vår tilltänkta arbetsprocess i projektet. Vi diskuterar tillsammans arbetsmetoder och prioriteringsordning. Här är det viktigt att försöka utforma en arbetsplan som är realistisk och genomförbar för att nå fram till projektets slutmål.

Reflektion:

Det bör understrykas att det är svårt att beskriva utförandet i Text. Det bästa sättet att få en inblick i arbetssättet är att själv använda sig av de bifogade formulären och arbeta tillsammans med andra för att utveckla sina tankar omkring metoden.

Det jag upplevde under de två timmar som vi arbetade tillsammans med våra projekt var att den direkta feedbacken från de andra deltagarna bidrog till att flera perspektiv blev synliga tidigt i den egna tankeprocessen. Samtalet bidrog till att identifiera det positiva delarna men även de utmaningarna som ett projekt alltid innebär.

Personligen så tror jag att metoden Ideas on Wheels lämpar sig bäst för samarbetsprojekt där flera medverkade lyckas identifiera ett gemensamt mål. Det viktiga i metoden är samtalet. Det är samtalet som driver projekttiden framåt till att bli genomförbar. Att lyssna till andras perspektiv blir det som bidrar till att de egna tankarna utvecklas och det ökar chansen för att projektet blir genomförbart och förhoppningsvis lyckat.

Här är den mall man kan utgå ifrån ideerpåhjul

Mattias Hofvendahl

Dela