Länskonstkonsulent

Med uppdrag att sprida, stärka och förmedla konsten i Östergötland

Uppdraget för länskonstkonsulenten innebär framförallt att sprida kunskap och intresse för konst i länet. Arbetet inriktas på att stärka konstens roll i regionen, förmedla kunskap om konstområdet till kommuner och föreningar och att främja möten med konst och skapande för barn, unga och vuxna. Länskonstkonsulenten har kunskap om regionens verksamma bild- och formkonstnärer, anordnar kurser och fortbildningsmöjligheter för utövare och förmedlar uppdrag till eller kontakt med konstnärer för skapande skoluppdrag och andra konst-relaterade uppdrag.

Nätverk för samverkan
Länskonstkonsulenten administrerar tillsammans med strategen för bild- och formfrågor på Region Östergötland ett nätverk med regionens kommuner kring regionala konst-frågor. På det nationella planet arbetar länskonstkonsulenten inom Konstkonsulenterna i Sverige, en nationell förening som arbetar för att stärka konstens roll genom att förmedla ett lokalt och regionalt perspektiv till de statliga myndigheterna. Arbetet bedrivs nationellt för konstnärers villkor inom en lång rad områden, som Mu-ersättning, procent-regeln för offentliga gestaltningar i kommuner och landsting, gestaltande livsmiljö och konst-pedagogik i samverkan med nationella institutioner, nämnder och organ.

Ungas skapande
För ungdomar i länet som är intresserade av konst och skapande finns Ung Konst Öst, där länskonstkonsulenten är en av initiativtagarna. Unga kreatörer i länet får information om workshops med konstnärer och konstinstitutioner i länet där de kan utveckla sitt skapande, och genom erbjudanden om olika utställningar får de möjlighet att visa sin konst. Navet är @ungkonstost på Instagram, och genom sociala plattformar och olika ungdomsråd ges stor möjlighet för unga att påverka utformningen av verksamheten. Under år 2020 blev Ung Konst Öst genom Östergötlands museum beviljats stöd av Kulturrådet för ett treårigt utvecklingsprojekt i länet. Ung Konst Öst har sedan blivit en permanent del av verksamheten.

Plattformar för samverkan
Webbsidan Konst-Form-Design i Östergötland, ostgotakonst.se, är den gemensamma plattformen för länets konstnärer, formgivare, designers, konsthantverkare och slöjdare att marknadsföra sig på. Sidan samlar även information om regionens konstnärsföreningar och konstrundor. Länskonstkonsulenten startade sidan år 2009 med stöd av Region Östergötland, och under 2020 uppdateras den med ny form och nya funktioner.

Facebook finns även en grupp med samma namn. Där förmedlas uppdrag, utlysningar, utställningar och konstnärer kan tipsa varandra samt debattera kultur och konst.

Länskonstkonsulent i Östergötland är Louise Johansson Waite och går att ni via mail på louise.waite(@)ostergotlandsmuseum.se